Všeobecné podmínky

 • poptávka služeb po telefonu nebo e-mailem je nezávazná, je zdarma a není brána za objednávku
 • platba za služby probíhá hotově řidiči na místě při odvozu kontejneru nebo po provedení objednaného úkonu není-li sjednána záloha nebo platba předem
 • ceny se řídí zveřejněným ceníkem na www stránkách dopravce
 • cena nemůže být změněna svévolně zákazníkem až po provedení služby dopravcem
 • individuální cena jiná než uvedena v platném ceníku musí být dojednána předem a odsouhlasena dopravcem
 • objednávka služeb probíhá ústně, telefonicky nebo e-mailem
 • za závaznou objednávku služeb je považována taková, kde zákazník uvede jméno, datum, adresu, případně čas přistavení kontejneru nebo vozidla pouze pomocí SMS nebo E-MAILEM
 • objednávku lze zrušit, nejpozději však 3 hodiny před přistavením kontejneru nebo vozidla, včasné zrušení objednávky zákazníka nezavazuje k úhradě služeb dopravci
 • při naplnění kontejneru zákazníkem nebo využitím přepravních služeb dopravce zákazníkem vzniká dopravci nárok na úhradu služeb podle aktuálního ceníku zveřejněném na www stránkách dopravce, který tak vykonal v dobré víře
 • zákazník závaznou objednávkou služeb dopravce dává souhlas k jejich provedení dopravcem podle platného ceníku a v souladu se všeobecnými podmínkami dopravce, které si spolu s ceníkem před objednávkou přečetl na www stránkách dopravce, kterým rozumí a souhlasí
 • případné nejasnosti v ceníku a všeobecných podmínkách dopravce, má zákazník možnost nechat si vysvětlit dopravcem zdarma, nejpozději však do závazné objednávky služeb dopravce – v tomto okamžiku se má zato, že všemu rozumí a souhlasí
 • doba splatnosti faktur je stanovena dopravcem; běžně 10 dnů a počítá se od vystavení faktury, která byla zaslána poštou nebo elektronicky; jiná doba splatnosti a podmínky než stanovené dopravcem musí být odsouhlaseny a potvrzeny dopravcem
 • úhrada nákladů dopravci za neuhrazenou upomínanou platbu:
 • každá písemná upomínka – výzva k úhradě zaslaná e-mailem= 100,- Kč
 • každá písemná upomínka – výzva k úhradě zaslaná poštou= 250,- Kč
 • úrok z prodlení 0,5 % z fakturované částky za každý den po splatnosti

Kontakt

Neváhejte a kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme a pomůžeme.

Adresa

Jakub Šimek
Nám. 28. dubna 40
Brno-Bystrc, 63500
IČO: 09598642

Telefon

+420 603 532 670

Email

brugsro@seznam.cz