Obchodní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY

I.
Kontaktní údaje dodavatelské společnosti

Dodavatel služby: Brug, s.r.o.
Sídlo: Nám. 28. dubna 40, 635 00 Brno – Bystrc
IČ: 09598642
Zapsaná:
společnost je vedená u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou
ZU/MMB/0369921/2020

Telefon: +420 603 532 670
Email: brugsro@seznam.cz

II.
Způsob objednávání

 • Dodavatel dodá odběrateli službu na základě objednávky těmito způsoby:
  • písemně
  • e-mailem
  • přímo prostřednictvím webových stránek dodavatele
  • telefonicky

Dodavateli musí být objednávka doručena dle těchto podmínek nejméně 48 hodin před uvažovanou dodávkou zboží. Za eventuální zneužití objednávky dodavatel neodpovídá. Poptávka samotná po telefonu i e-mailem je nezávazná, je zdarma a není brána za objednávku

 • Po přijetí objednávky bude objednatel kontaktován prostřednictvím telefonu, nebo e-mailu, kde bude dohodnuto:
  • Cena služby v daném okamžiku.
  • Upřesnění množství, případně rozsahu objednávky.
  • Cena a způsob přistavení kontejneru v daném termínu
  • Termín přistavení kontejneru
 • Po odsouhlasení těchto náležitostí objednávky, společnost objednávku potvrdí a odešle zpět objednateli pomocí e-mailové pošty. V naléhavých případech lze i telefonicky. Naléhavý případ je situace, kdy služba nesnese delší časové posunutí spojené s administrativou služby.
 • Přijetím potvrzení objednávky objednatel potvrzuje i přijetí těchto smluvních podmínek.
 • Objednávku lze zrušit, nejpozději však 5 hodin před přistavením kontejneru nebo vozidla, včasné zrušení objednávky zákazníka nezavazuje k úhradě služeb dopravci.

III.
Místo a způsob plnění

 • Dopravu zajišťuje dodavatel, odběratel uvede místo nakládky, jméno a kontakt na osobu odpovědnou za nakládku. V případě změny je odběratel povinen označit tuto přímo v objednávce, nebo při telefonickém kontaktu, což bude následně písemně zaznamenáno v potvrzení objednávky. V naléhavých případech lze i telefonicky.
 • Pokud odběratel služby nebude na dohodnutém místě ve stanovený čas, nebo nebude možné složit kontejner na předem dohodnutém místě, je povinen zaplatit dodavateli služby veškeré náklady spojené s neúspěšným přistavením kontejneru. Zároveň má dodavatel možnost od smlouvy odstoupit.
 • Místo nakládky je odběratel povinen zajistit ve stavu způsobilém pro nakládku materiálu včetně přístupových cest.

IV.
Další ujednání

 • Objednatel odpovídá za to, že kontejnery budou po celou dobu platnosti této smlouvy v řádném stavu tak, aby sloužily účelu, ke kterému jsou určeny.
 • Objednatel se zavazuje, že kontejnery umístěné na místě zpětného odběru budou řádně užívány a provozovány v souladu se smluvními podmínkami především tak, že tyto budou užívány výhradně ke sjednanému účelu a tak, aby se předešlo jejich poškození či odcizení.
 • V případě, že dojde k odcizení kontejneru, nebo k poškození kontejneru umístěného na místě zpětného odběru, a to jakýmkoli způsobem včetně vandalismu, je prodejce povinen neprodleně kontaktovat dodavatele, a dále postupovat dle jeho pokynů; v případě odcizení kontejneru nebo jeho poškození vandalismem kontaktovat POLICII ČR a věc ohlásit. Při poškození kontejneru třetí osobou či zásahem vyšší moci je prodejce vždy povinen zdokumentovat stav poškozeného kontejneru a zejména pak čas a místo poškození.
 • Prodejce není oprávněn s kontejnerem manipulovat.

 

V.
Sankční ustanovení

 • Podkladem pro placení je faktura vystavená dodavatelem, pokud není dohodnuto jinak. Odběratel uhradí faktury za dodané zboží nejpozději do konce termínu splatnosti. Faktura je uhrazena připsáním příslušné částky na účet dodavatele či vyplacením částky přímo dodavateli.
 • V případě prodlení s úhradou faktury se ujednává smluvní pokuta
  0,5 % z ceny za každý den prodlení od konce termínu splatnosti.
 • Odběratel služby souhlasí s tím, že uhradí za každou upomínku za neuhrazenou službu částku 100,- Kč v případě výzvy k úhradě e-mailem a 250,- Kč v případě výzvy k úhradě zaslané poštou.

VI.
Platební podmínky a dodací lhůta

 • Cena služby je stanovena dohodou a řídí se kalkulacemi dodavatele platným v době nabídky služby. Pokud dojde v průběhu objednávky a dodávky ke změnám v cenách služby, platí následující ustanovení.
 • V případě, že po uzavření smlouvy dodavatel např. na skládce zjistí, že cena objednané služby se liší od ceny stanovené v době odeslání potvrzení objednávky, vyrozumí o tom kupujícího telefonicky a dohodne další řešení. V případě, že spojení není možné uskutečnit, dodavatel složí kontejner za zvýšenou cenu. Odběratel služby souhlasí s tím, že uhradí zvýšené náklady.

VII.
Závěrečné ustanovení

 • Tyto smluvní podmínky i smlouva se řídí právem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 06.10.2021.

Kontakt

Neváhejte a kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme a pomůžeme.

Adresa

Jakub Šimek
Nám. 28. dubna 40
Brno-Bystrc, 63500
IČO: 09598642

Telefon

+420 603 532 670

Email

brugsro@seznam.cz